NZ Whangarei

The Strand
5 Cameron Street
Whangarei Northland